Index:

1. Vad är en cookie?
2. Därför samlar vi in information
3. Den typ av information som vi samlar in
4. Yppande för tredje part
5. Hur kan jag undvika och/eller ta bort cookies? 
6. Ändring
7. Kundernas frågor

1. Vad är en cookie 
Våra webbplatser använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras av oss på din dator för våra registreringssyften. Vår javaskriptbesökarspårningslösning använder cookies som ett sätt att identifiera ifall en besökare har kommit till vår webbplats för första gången, eller om besökaren har besökt vår webbplats förut. Vi använder både sessions-ID och permanenta cookies för att spåra hur du tittar på vår webbplats. En sessionscookie förfaller så snart du lämnar vår webbplats, medan en permanent cookie stannar kvar i din dator för att hjälpa oss att mäta antalet återvändande besökare till vår webbplats.

Vi använder även cookies för att du ska slippa att ange ditt lösenord eller identifiera dig på annat sätt mer än en gång per besök.

2. Därför samlar vi in information 
Vi använder information om våra besökare för att förbättra våra produkter och samla in viktig information som kan hjälpa oss att förbättra våra webbplatser. Vi tar din sekretess på största allvar, och vi samlar bara in och sparar information så länge som vi behöver den för en specifik uppgift. Den information vi samlar in kan inte användas för att identifiera dig som en individ. Denna information används endast i aggregerad form för att upplysa oss om varifrån våra besökare kommer, vad de tittar på och vad de ägnar mest tid åt. På detta sätt kan vi förbättra våra webbplatser och skapa en ännu bättre upplevelse för dig.

Vi använder en javaskriptbaserad besökarspårningslösning vid namn Netminers som har utvecklats av Netminers ApS. Denna programvara använder cookies i din dator tillsammans med små javaskript på våra sidor som körs varje gång du klickar någonstans på vår webbplats. Vi använder denna programvara för att spåra klickströmsdata och analysera olika användarbeteenden, som är avgörande för att vi ska kunna förstå våra besökares behov och intressen, samt vår möjlighet att förbättra våra webbplatser.

Aggregerad besökarinformation skickas från din dator till säkra servrar som ägs av Netminers ApS. Endast Oticon A/S och Netminers ApS har tillgång till dessa data. Försäljning eller överlåtande av data till en tredje part är strikt förbjudet.

3. Den typ av information som vi samlar in: 
•  Din referens (dvs. varifrån du kom, t.ex. Google)
• Datum och klockslag för ditt besök
• Dina regionala och språkliga inställningar (för att bestämma i vilket land du befinner dig)
• Operativsystem (Windows, OS X, Linux o.s.v.)
• Webbläsare & Webbläsarversion (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari o.s.v.)
• Skärmupplösning (1280x1024, 1024x768, o.s.v.)
• JavaScript-stöd
• Java-stöd
• Besökar-ID (tillhandahålls av en cookie som vi placerar i din dator när så är möjligt, och detta hjälper oss att mäta hur många
• besökare som återkommer till våra webbplatser)
• IP-adress (din dators adress på Internet)
• Titeln på den sida du tittar på
• Länken till den sida du tittar på

4. Yppande för tredje part 
Den enda tredje party som kan få åtkomst till din information är vår besökartrafiksleverantör Netminers ApS. Vi lagrar våra aggregera besökartrafikdata och undersökningsdata på deras säkra servrar i Danmark. Netminers ApS är strikt förbjudna att överföra någon som helst del av våra data som är lagrade på deras servrar till någon som helst tredje part.

Vi lämnar inte ut information som kan identifiera personer eller känslig information till tredje part utan ditt i förväg inhämtade uttryckliga tillstånd, med undantag för krav från lagstiftning eller myndigheter. Sådan information lagras hos Oticon A/S eller i Netminers ApS:s säkra servrar.

5. Hur kan jag undvika och/eller ta bort cookies? 
De flesta webbläsare accepterar cookies som standard, men du kan ändra dina webbläsarinställningar så att de inte accepterar cookies eller tar bort cookies från ditt system. De flesta webbläsare tillåter ett "privat" läge som alltid raderar cookies efter ett besök. Beroende på vilken webbläsare du använder, heter denna inställning olika saker. Här nedan hittar du de vanligaste webbläsarna och det "privata" läget:

- Internet Explorer 8 och nyare; InPrivate

- FireFox 3.5 och nyare; Private Browsing

- Google Chrome 10 och nyare; Incognito 

- Safari 2 och nyare; Private Browsing

- Opera 10.5 och nyare; Private Browsing 

Läs igenom din webbläsares hjälpavsnitt för mer information om hur du ställer in "privat" läge eller hur du tar bort cookies. Du kan besöka vår webbplats även om din webbläsare befinner sig i "privat" läge, men användarupplevelsen blir kanske inte optimal och eventuellt fungerar inte vissa funktioner.

6. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att enligt eget godtycke när som helst ändra och/eller radera denna sekretess- och cookiepolicy utan att meddela dig detta i förväg. Vi kommer alltid att posta den aktuella versionen av denna sekretess- och cookiepolicy på webbplatsen.

7. Kundernas frågor 
Om du har några frågor eller kommentarer eller om du vill utöva dina tillämpliga lagstadgade rättigheter, är du välkommen att kontakta vårt team genom att e-posta till:contact-us@oticon.com eller så kan du ringa oss på: +45 3917 7100.

Index:

1. What is a cookie
2. Why we gather information
3. Information we gather
4. Disclosure to Third Parties
5. How to avoid and /or delete cookies? 
6. Change
7. Customer Questions

1. What is a cookie 
Our websites use cookies. A cookie is a small text file that is stored by us on your computer for record-keeping purposes. Our javascript visitor tracking solution uses cookies as a way of identifying whether a visitor that comes to our site is a new visitor, or a visitor that has been to our site before. We use both session ID and persistent cookies to track your viewing of our site. A session cookie expires as soon as you leave our site, while a persistent cookie stays on your computer to help us measure the number of returning visitors to our site.

Cookies are also used by us to ensure that you don’t have to enter your password or otherwise identify yourself more than once per visit.

2. Why we gather information 
We use information about our visitors to improve our products and gather vital information that could help us improve our websites. We take your privacy seriously, and we only collect and keep information as long as we need it for a specific task. The information we collect cannot be used to identify you as an individual. This information is only used in aggregate form to tell us where our visitors come from, what they look at, and where they spend the most time. This allows us to improve our websites to create a better experience for you.
We use a javascript based visitor tracking solution called Netminers developed by Netminers ApS. This software uses cookies on your computer together with small javascripts on our pages that are executed every time you click somewhere on our site. We use this software for tracking clickstream data and analysing various patterns of user behaviour, which is vital to our understanding of our visitor's needs and interest, and our ability to improve our sites.

Aggregate visitor information is sent by your computer to secure servers owned by Netminers ApS. Only Oticon A/S and Netminers ApS are allowed to access this data. Sale or transfer of any data to a third party is strictly forbidden.

3. Information we gather: 
• Your referrer (i.e. where you came from, e.g. Google)
• Date and time of your visit
• Your regional and language settings (to determine which country you are in)
• Operating System (Windows, OS X, Linux etc.)
• Browser & Browser Version (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etc.)
• Screen Resolution (1280x1024, 1024x768, etc.)
• JavaScript support
• Java support
• Visitor ID (Provided by a cookie we place on your computer when possible, helps us measure how many
• visitors return to our websites)
• IP address (Your computers address on the internet)
• The title of the page you are viewing
• The URL of the page you are viewing

4. Disclosure to Third Parties 
The only third party that might have access to your information is our visitor traffic tracking vendor Netminers ApS. We store our aggregated visitor traffic data, and survey data on their secure servers in Denmark. Netminers ApS is strictly forbidden from transferring any part of our data stored on their servers to any other third party.

We don’t share personally identifying or sensitive information with other third parties without your prior explicit permission, except when required by law or official regulations. Such information is kept within Oticon A/S or on Netminers ApS’s secure servers.

5. How to avoid and /or delete cookies? 
Most browsers accept cookies by default, however you can alter your browser settings to not accept cookies or delete the cookies from your system. Most browsers do allow a “private” mode where cookies are always deleted after a visit. Depending on which browser you are using, the setting has a different name. Below you can find the most common browsers and the “private” mode:

- Internet Explorer 8 and newer; InPrivate

- FireFox 3.5 and newer; Private Browsing

- Google Chrome 10 and newer; Incognito 

- Safari 2 and newer; Private Browsing

- Opera 10.5 and newer; Private Browsing 

Please read your browser’s help section for more information about how to set the “private” mode or how to delete cookies. You can still visit our site even though your browser is in “private” mode, however the user experience might not be optimal and some functionalities might not work.

6. Changes
We reserve the right in our sole discretion to amend and/or delete this privacy and cookie policy at any time without providing prior notice to you. We will post the at any time current version of this privacy and cookie policy on the website.

7. Customer Questions 
If you have any questions or comments or wish to exercise your rights under applicable legislation, please contact our team by emailing to contact-us@oticon.com or you can reach us by telephone at +45 3917 7100.