Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Integritetspolicy

 

1. Inledning

Audika AB respekterar och skyddar våra användares personuppgifter. Audikas integritetspolicy beskriver hur vi använder användares personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn betyder ”vi”, ”oss” och ”vårt” Audika AB. Den här integritetspolicyn kan komma att uppdateras, vår rekommendation är därför att läsa integritetspolicyn innan du använder våra tjänster.

 

2. Vilka är Audika

Den här webbplatsen ägs och drivs av Audika AB och Audika AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen och via andra kanaler. 

Om du har några frågor om integritetspolicyn eller har åsikter om hanteringen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss enligt nedan.

Audika AB
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg
0200-111450
privacy@demant.com

 

3. Personuppgifter som vi samlar in och använder

Vi samlar in följande av dina personuppgifter:

 • När du ställer frågor eller bokar ett besök via vårt webbformulär, gör vårt online hörseltest, köper produkter från oss via webbplatsen, beställer marknadsmaterial eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

 • När du besöker vår webbplats och cookies lagras på din dator. Ytterligare information finns i vår cookie-policy.  

 • När du kontaktar oss via email, chatt eller brev, besöker våra hörselkliniker eller ger oss information på annat sätt, inklusive genom interaktion med oss via sociala medier som Facebook. 

 • När en släkting eller vän tillhandahåller information om dig i samband med en diskussion om personens hörsel, eller där en person har indikerat att han eller hon vill att du följer med till ett hörseltest, utprovning eller service av en hörapparat.


Online hörseltest

Audika erbjuder ett online hörseltest. Det är en enklare version av ett hörseltest som är till för dig som inte tidigare testat din hörsel. Resultatet av testet skickas via e-post, därför är checkboxen obligatoriskt. Genom att du bockar i checkboxen (och därmed gör vårt online hörseltest), godkänner du att Audika får lov att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du får då exempelvis information om hörsel och hörapparater via olika kontaktvägar så som brev, e-post, sms och telefon. Du kan välja att avregistrera dig från e-postutskick när som helst, det finns en länk i varje email som skickas till dig.

 

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Om du köper något av oss kan vi också behöva ditt kreditkortsnummer.
 • Information som du delger när du pratar med vår kundservice och dina besök på våra hörselkliniker. 

 • Den information du tillhandahåller vid kommunikation med oss, via email, chatt, brev, telefon, personligen eller via vår webbplats och sociala medier t.ex. gällande kommentarer eller frågor om våra produkter och tjänster.

 • Om du gör en bokningsförfrågan av ett hörseltest hos oss, ger oss information om din hörsel eller köper någon av våra hörapparater, kan du behöva ge oss känslig information om din hälsa. Informationen kan t.ex. gälla om du för närvarande använder en hörapparat eller inte och i så fall vilken typ av enhet, information om din hörselnedsättning och din familjehistorik.

Vi samlar endast in och använder känsliga uppgifter om din hälsa om du delgivit ditt samtycke. 

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att personuppgifterna vi behandlar om dig stämmer. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt. Eftersom våra tjänster är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig informera oss om eventuella ändringar. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om eventuella förändringar. 

 

4. Varför vi samlar in och använder dina personuppgifter och på vilken juridisk grund vi gör det

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • För att behandla och svara på dina eventuella frågor, begärande och klagomål, i enlighet med våra legitima intressen, för att kunna ge våra kunder god service.

 • För att tillhandahålla produkter och tjänster som du begär och/eller köper, och att kommunicera med dig om sådana produkter och/eller tjänster. Vi gör det här efter behov i enlighet med vårt kontrakt med dig och vårt legitima intresse att driva en verksamhet där vi erbjuder produkter och tjänster som rör hörselvård.

 • För att uppdatera våra register och i granskningssyfte, i enlighet med våra legitima intressen att göra så och/eller när så krävs enligt lag.

 • För att förhindra eller upptäcka bedrägerier och för att fastställa juridiska krav, driva rättsprocesser och försvara oss mot rättsliga krav, i enlighet med vårt legitima intresse att göra så.

 • Där så krävs av juridiska skäl eller där det ligger i vårt legitima intresse att göra så, att efterleva krav från rättsvårdande och reglerande myndigheter. 

 • För att analysera trender och profiler, i vårt legitima intresse, i syfte att modifiera, personanpassa och förbättra våra tjänster och kommunikation i kundernas bästa intresse.

 • För att utföra undersökningar om kundnöjdhet, i vårt legitima intresse, i syfte att modifiera, personanpassa och förbättra våra tjänster och kommunikation i kundernas bästa intresse.

 • För att rekommendera produkter och tjänster vi tror att du är intresserad av. Vi gör det här i enlighet med vårt legitima intresse av direkt marknadsföring till våra kunder. Om vi använder dina hälsouppgifter eller personliga information rörande elektronisk kommunikation, som e-post, behandlar vi endast dina uppgifter om du delgivit ditt samtycke. 

 

5. Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kommer inte att hyra ut, sälja eller på annat sätt dela eller avslöja dina personuppgifter, förutom så som beskrivs häri eller som anges på annat sätt vid tidpunkten för datainsamlingen. 

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag som ingår i Demant Group för att leverera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Se organisationsschemat i vår senaste rapport för att se vilka företag som ingår i Demant Group. Vår senaste årsrapport finns på www.demant.com.  

Vi kan dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för uppgifter som:

 • Hjälpa oss med administration eller felsökning av vår webbplats;

 • Hjälpa oss med leverans eller konstruktion av våra produkter eller med vår administration i den dagliga verksamheten;

 • Hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer;

 • Sköta verksamheten i vår kundservice; eller

 • Tillhandahålla elektroniska eller fysiska lagringstjänster eller -system till företaget.

Vi delar bara dina uppgifter i dessa situationer om så krävs för att våra tjänsteleverantörer ska kunna utföra tjänsten åt oss. De här tjänsteleverantörerna är inte auktoriserade att behålla eller använda dina personuppgifter i några andra syften och är alltid skyldiga att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella. Vi kan meddela dina personuppgifter till utvalda tredje parter, som polismyndigheter, reglerande myndigheter och våra professionella rådgivare om vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om det ligger i våra legitima intressen, eller för att upprätthålla eller tillämpa webbplatsens regler och villkor, eller andra relaterade kontrakt med dig eller ditt företag. 

 

6. Så här länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs av legitima juridiska eller affärsmässiga skäl, inklusive för att efterleva eventuella regler och villkor. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs i relation till det syfte de inhämtades, behandlades och lagrades av oss. Vi lagrar sådana personuppgifter som vi är skyldiga att lagra enligt lag.

Kontakta oss genom att använda ovanstående kontaktinformation om du vill ha mer detaljerad information om vår lagringspolicy. Notera att radering av personuppgifter inte påverkar Audikas skyldighet som vårdgivare att föra journal eller behandla personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning.

 

7. Säkerhet 

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisationsrelaterade åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller ändring och obehörig åtkomst till dina personuppgifter.  

Om ett brott mot sekretessen skulle inträffa kommer vi att informera dig så snart som möjligt om brottet kan medföra en stor risk avseende dina rättigheter, t.ex. ID-stöld, diskriminering av dig personligen, ett skadat rykte, eller andra betydande olägenheter. 

 

8. Ditt integritetsskydd

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig, var uppgifterna hämtas från och vad vi använder dem till. Du har även rätt att känna till hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka vi delar dina uppgifter med. Om du så begär kan vi ge dig information (och en kopia) på de personuppgifter vi har om dig. Din åtkomst kan begränsas för att säkerställa andra människors integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan även ha rätt till dataportabilitet. Om du tror att de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära korrigering. Kontakta oss och berätta hur vi ska korrigera uppgifterna.  


I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Det här kan vara fallet om du tar tillbaka ditt medgivande. Om du tror att dina personuppgifter inte längre behövs i relation till det syfte vi samlar in dem har du rätt att begära att de raderas. Du kan även kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lag eller andra juridiska skyldigheter.    

Om du begär att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade kontrollerar vi om villkoren uppfylls. Om de gör det korrigerar vi uppgifterna eller raderar dem så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även invända mot att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. För att göra invändningar kontaktar du oss med användning av kontaktinformationen längst upp i sekretessmeddelandet. Om din invändning är berättigad slutar vi att behandla dina personuppgifter.

 

9. Rätt att lämna in klagomål

Informera oss om du inte är nöjd med hur vi använder dina personuppgifter, så svarar vi på dina frågor och vidtar om så krävs åtgärder för att säkerställa att våra rutiner överensstämmer med våra skyldigheter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi använder dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant nationell dataskyddsmyndighet. I Sverige är den relevanta dataskyddsmyndigheten Datainspektionen. Du kan kontakta datainspektionen på adress:

Datainspektionen
Box 8114 104 20 Stockholm
08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

 

10. Dataskydd för barn

Vi tillhandahåller lösningar för barn, men den här webbplatsen är inte avsedd eller utformad för insamling av personuppgifter om barn under 13 år. Vi samlar inte avsiktligen in personuppgifter från personer som vi vet är under 13 år. 

 

11. Webbplatser som tillhör en tredje part

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra företag och organisationer. Det här sekretessmeddelandet gäller inte sådana webbplatser som tillhör en tredje part, och vi rekommenderar att du kontaktar ägaren av en sådan webbplats direkt avseende information om deras datainsamlings- och datadistributionspolicy.

 

12. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera den här policyn genom att publicera en ny version på vår webbplats. Där så är relevant, möjligt och lämpligt kommer du att informeras via e-post. 

Den här integritetspolicyn uppdaterades den 2018-09-17.

 

Integritetspolicy för våra kunder på klinik

I samband med din hörselrehabilitering kommer Audika AB att samla in och använda dina personuppgifter. Eftersom de personuppgifter vi samlar in om dig innehåller eller återspeglar information om din hälsa behöver vi ditt uttryckliga samtycke till att bearbeta din information.

De personuppgifter som vi samlar in kan innefatta ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer samt information om din hörsel (t.ex. testresultat, behandlingsplaner, uppgifter
om dina besök till våra kliniker) och annan hälsoinformation som du uppger.

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i syfte att utföra din hörselrehabilitering och ge dig tillgång till våra tjänster, produkter och vår support. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i andra syften utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi kan dela dina personuppgifter inom vår koncern eller våra tredjepartsleverantörer, men vi delar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig den behandling och de tjänster som du behöver.

Du hittar mer information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter och dina rättigheter till sekretess, inklusive hur du drar tillbaka ditt samtycke, lite längre upp på sidan.

Genom att skriva under ett formulär som delas ut på ditt besök, ger du ditt samtycke enligt beskrivningen nedan och ovan.

Sekretessinformation

Den här sekretessinformationen förklarar hur Audika AB (’vi’, ’oss’, ’vår’) samlar in och använder dina personuppgifter i samband med din hörselrehabilitering.

Registeransvarig

Audika AB ansvarar för insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen i det här formuläret. Om du har några önskemål eller frågor som har samband med vår användning av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan:

Audika AB
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg
0200-111450
privacy@demant.com

Personuppgifter som vi samlar in och använder

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress, och om du köper något av oss, kredit- eller bankkortsuppgifter.
 • Födelsedatum och, i förekommande fall.

 • Information om din hörsel, inklusive testresultat, behandlingsplaner, uppgifter om försäkringar, uppgifter om dina besök på våra kliniker samt den support och de tjänster som du har erhållit från oss.

 • Teknisk information avseende hörapparater som du har köpt, inklusive enhetens unika serienummer.

 • Annan hälsoinformation som du har uppgivit under pågående behandling.

Eftersom de personuppgifter vi samlar in om dig innehåller eller återspeglar information om din hälsa kommer vi endast att bearbeta din information efter ditt uttryckliga samtycke.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktpunkterna ovan. Om du drar tillbaka ditt samtycke kan det påverka våra möjligheter att erbjuda dig våra hörselprodukter och tjänster. Tillbakadragande av samtycke påverkar endast framtida information och vår användning av personuppgifter som du har lämnat innan du återtog ditt samtycke kommer inte att påverkas.

Så här använder vi dina personuppgifter

 • Vi samlar in och använder dina personuppgifter i syfte att utföra din hörselrehabilitering och för att ge dig tillgång till våra tjänster, produkter och vår support. Detta innefattar användning av dina personuppgifter för att:
 • Registrera och upprätthålla kundregister med information som är relevant för din behandling i enlighet med gällande lag.

 • Hantera vår relation till dig, inklusive möjligheter att kontakta dig angående besök, svara på dina frågor osv.

 • Leverera hörapparater och tillbehör som du har köpt, samt behandla beställningar, betalningar, leveranser osv.

 • Erbjuda support- och reparationstjänster.

 • Administrera alla ersättningar som du kan ha rätt till (återbetalningar osv.).

 • Kontrollera hur din hörapparat fungerar samt uppdatera hörapparatens programvara.

 • Förbättra och utveckla våra tjänster baserat på både identifierbar och aggregerad/anonymiserad information.

 • Skicka ut nyhetsbrev eller rekommendera produkter och tjänster som vi tror du kan vara intresserad av. När vi använder elektroniska metoder, t.ex. e-post, gör vi endast detta om du har givit ditt uttryckliga samtycke.

 • Analysera trender och profiler i vårt legitima intresse att förbättra, modifiera, personanpassa och förbättra våra tjänster och kommunikation för våra kunder.

 • Uppfylla juridiska och lagstadgade krav samt övriga krav enligt gällande lag.

Hur vi delar dina personuppgifter

Som en del av våra hälsobehandlingar och vårt arbete kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra enheter inom Demant Group. I organisationsschemat i vår senaste årsrapport kan du se vilka företag som ingår i Demant Group.

Vi kan också dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för uppgifter som att:

 • hjälpa oss med leverans eller utformning av våra produkter eller med vår företagsadministration;
 • hantering via kundservice,

 • tillhandahålla elektroniska eller fysiska lagringstjänster eller -system. 

Vi kommer bara att dela dina uppgifter i nödvändig utsträckning för att våra tjänsteleverantörer ska kunna utföra sina tjänster åt oss. Våra tjänsteleverantörer har inte behörighet att behålla eller använda dina personuppgifter för något annat syfte, och de är alltid skyldiga att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella.

Om vi överför dina personuppgifter till ett dotterbolag inom William Demant-koncernen och detta bolag ligger i en jurisdiktion utanför EU/EES, eller EU-godkända länder som tillhandahåller ”adekvat” dataskydd, kommer vi alltid att se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa dataskydd, t.ex. genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi kan också uppge dina personuppgifter, om upplysningen är motiverad enligt lag, domstolsbeslut eller rättsakten.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är legitimt och nödvändigt för de syften som avser vår leverans av hörselvård, behandling, produkter och tjänster, samt så länge som det tillåts eller är obligatoriskt enligt gällande lag.

Dina sekretessrättigheter

Du har rätt att begära ut information om de personuppgifter vi bearbetar om dig. Om du tror att personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära ändring. Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter tas bort, och du kan ha rätt att begära en elektronisk kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet).

Meddela oss om du inte är nöjd med något gällande hur vi använder dina uppgifter. Använd kontaktuppgifterna som beskrivs längst upp i sekretessinformationen. Vi svarar då på dina frågor och vidtar om så krävs åtgärder för att säkerställa att våra rutiner är i överensstämmelse med våra skyldigheter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi använder dina uppgifter har du rätt att klaga till relevant nationell dataskyddsmyndighet. I Sverige är dataskyddsmyndigheten Datainspektionen. Du kan kontakta Datainspektionen på adress:

Datainspektionen
Box 8114 104 20 Stockholm 
08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Du kan alternativt kontakta relevant dataskyddsmyndighet i det land där du arbetar eller bor.

Ändringar av sekretessmeddelandet

Vi kan uppdatera det här sekretessmeddelandet vid tillfälle. Du kommer att meddelas via e-post i de fall detta är relevant och möjligt.
Detta sekretessmeddelande uppdaterades den 2019-01-01.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik