Integritetspolicy för sociala medier  

Hur Audika AB behandlar personuppgifter på olika sociala medieplattformar

1. Bakgrund

Audika AB respekterar och skyddar våra användares integritet. Vi vill vara så transparenta som möjligt när det gäller användningen av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur Audika AB behandlar dina personuppgifter när du interagerar med diverse Sociala medieplattformar (Facebook, YouTube och LinkedIn) där Audika är personuppgiftsansvarig. 

I denna integritetspolicy betyder ”Audika”, "vi", "oss" och "vår", Audika AB.

Vi kan ändra denna Sociala medieintegritetspolicy då och då, så vänligen återkom när du använder våra tjänster för att se till att du har sett den senaste versionen.

2. Vilka vi är

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta. Se våra kontaktuppgifter nedan:

Audika AB
Box 1262
SE-172 25 Sundbyberg  
Tel: 010-888 54 74
E-post: privacy@demant.com

3. Personuppgifter vi samlar in och använder

Vi kan behandla följande typer av personuppgifter:
 • Information om dig, såsom ditt namn, e-post, ålder, kön, land, befattning, nuvarande och tidigare arbetsgivare, utbildningsbakgrund, profilbild, intressen, din kompislista/kontakter/anhängare etc., och annan allmänt tillgänglig information, förutsatt att du har publicerat all denna information på din sociala mediaprofil eller publicerat den på en av Audika AB:s sociala medier.
 • Annan information du ger oss genom att publicerat på Audika AB sociala mediaplattformar, inklusive dina kommentarer och/eller gillar att våra inlägg och bilder eller meddelanden som du skickar till oss via en av Audika AB:s sociala medieplattformar.

Utöver ovanstående, samlar de olika sociala medieplattformarna in dina personuppgifter genom din användning av olika sociala medieplattformar, genom användning av olika cookies och genom liknande teknik inklusive cookies som samlas in via olika sociala medieverktyg så som Facebook Insights, Facebook pixel, Facebook anpassade målgrupper, Facebook look alike målgrupper, LinkedIn Insights, LinkedIn sponsrade meddelanden, och YouTube Insights (tillhandahålls av Google).

I vissa fall, till exempel i samband med vår Facebook-sida, fungerar Audika AB som gemensam registeransvarig tillsammans med Facebook i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Därför rekommenderar vi att du läser Facebooks sekretessmeddelande för att förstå hur Facebook behandlar dina personuppgifter. Vi hänvisar till de olika sociala medieplattformarna integritetspolicy för mer information om deras behandling av dina personuppgifter. Nedan hittar du en lista över de sociala medieplattformar som Audika AB använder och en hänvisning till deras integritetspolicy.

4. Varför vi samlar in och använder dina personuppgifter och hur vi använder dina personuppgifter samt vilken vår rättsliga grund är för att göra det 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Att förstå publiken på våra sociala mediekanaler genom att lära känna de demografiska, preferenser och intressen som gör det möjligt för oss att tillhandahålla relevant information.
 • Att analysera trender och profiler för att förbättra, modifiera, personalisera och förbättra våra tjänster och kommunikation till förmån för vår publik.
 • Att behandla och besvara förfrågningar från dig (meddelanden, kommentarer).
 • Att genomföra marknadsundersökningar för att förbättra, modifiera, personalisera och förbättra våra tjänster och kommunikationer till förmån för våra användare genom Audika AB:s sociala mediesidor på Facebook, LinkedIn och YouTube.
 • Att rekommendera produkter och tjänster som vi tror att du kommer att vara intresserad av för att göra olika direktmarknadsförings relaterade aktiviteter till våra kunder och/eller potentiella kunder. Om vi använder elektroniska metoder (exempelvis e-post eller meddelanden via våra sidor på sociala medier) för att skicka direkt marknadsföring till dig, kommer vi endast att göra det om det är tillåtet enligt gällande regler för direktmarknadsföring.

Den rättsliga grunden för att samla in och behandla dina personuppgifter via Audika AB:s olika sociala medier är vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan i enlighet med EU allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") art. 6 (1) (f). Våra legitima intressen anses under dessa omständigheter åsidosätta dina intressen.

5. Hur vi delar dina personuppgifter 

Vi kommer inte att skicka vidare, sälja eller på annat sätt dela eller avslöja dina personuppgifter, förutom vad som beskrivs i denna policy eller på annat sätt anges vid den tidpunkt då personuppgifterna samlas in.

Som nämnts i avsnitt 3 kan vi agera som gemensam registeransvarig i samband med behandlingen av dina personuppgifter via våra sidor på sociala medier tillsammans med den specifika leverantör av sociala medier, till exempel Facebook. Detta innebär att vi är gemensamt ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har infört en hänvisning till Facebooks integritetspolicy och andra relevanta bolag i avsnitt 3.

Vi kan dela dina personuppgifter med närstående företag inom Demant Group för att leverera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Vänligen läs vår senaste årsrapport för att få information om vilka företag som ingår i Demant-koncernen. Vår senaste årsredovisning hittar du på www.demant.com. Vi kan dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för en mängd olika uppgifter, till exempel:

 • hjälpa oss med att administrera eller felsöka vår webbplats;
 • bistå oss med leverans eller design av våra produkter eller med vår företagsekonomi;
 • hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer, till exempel via Facebook anpassade målgrupper och Facebook Look alikes;
 • förse oss med elektroniska eller fysiska lagringstjänster eller system.

Vi kommer endast att dela din information under dessa omständigheter, om det är nödvändigt för att våra tjänsteleverantörer ska kunna utföra den specifika tjänsten för oss. Dessa tjänsteleverantörer har inte tillåtelse att behålla eller använda dina personuppgifter för andra ändamål, och de kommer alltid att vara förpliktigad att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till utvalda tredjeparts, såsom brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och våra professionella rådgivare om vi är skyldiga att göra det för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller om det ligger i våra legitima intressen, eller för att verkställa eller tillämpa våra användarvillkor för webbplatsen eller andra relaterade avtal med dig eller ditt företag.

6. Överföring av uppgifter till företag utanför EU/EES

För att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig kan vi komma att dela dina personuppgifter med närstående företag i Demant-koncernen som ligger utanför EU/EES  och icke-närstående företag, såsom tjänsteleverantörer eller affärspartners utanför EU/EES, förutsatt   att detta anses nödvändig i förhållande till en viss databehandlingsaktivitet eller prestanda för tjänsten.

Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer vi att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen kommer att uppfylla kraven i relevanta dataskyddslagar inklusive att säkerställa skyddet av den registrerades rättigheter.  I förekommande fall har vi ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren av personuppgifterna. EU-kommissionen anser att dessa klausuler ger tillräckliga garantier för skyddet av privatlivet, de grundläggande rättigheterna och friheterna samt för utövandet av de rättigheter som är förknippade med detta.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter 

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för legitima juridiska eller affärsmässiga skäl, inklusive för att uppfylla lagstadgade skyldigheter. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs i samband med ändamålet för vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter. Vi kommer också att lagra personuppgifter som vi är skyldiga att hålla i enlighet med lagen.

Om du har kommenterat någon av våra inlägg på sociala medieplattformar, kommer sådana kommentarer raderas vid den tidpunkt då tjänsten i fråga raderas. Vi kan dock välja att ta bort specifika kommentarer vid en tidigare tidpunkt. Du kan också när som helst välja att ta bort din egen kommentar.

Information som samlas in via sociala medieplattformar för ett specifikt syfte, till exempel via en riktad marknadsföringskampanj, kommer att raderas 1 år  efter att den specifika behandlings aktiviteten utförs. Vissa uppgifter kan behållas upp till 2 år efter den specifika kampanjen i dokumentationssyfte.

8. Dina integritetsrättigheter

Enligt GDPR, som ett resultat av vår behandling av dina personuppgifter, kan du utöva ett antal rättigheter. Dessa är:

 • Rätten till tillgång av dina personuppgifter
 • Rätten att få oss att rätta dina personuppgifter
 • Rätten att låta oss radera dina personuppgifter
 • Rätten att begräsning vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätten till data-portabilitet
 • Rätten att neka till vår databehandling

Dessa rättigheter kan dock omfattas av villkor och/eller undantag, till exempel för att säkerställa andras privatliv, affärshemligheter, immateriella rättigheter eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifter i avsnitt  2 ovan.

9. Rätt att inge klagomål

Om du oroar dig över hur vi använder dina uppgifter, vänligen meddela oss, och vi kommer att svara på dina frågor och, om nödvändigt, tilta åtgärder för att säkerställa att våra rutiner är förenliga med våra skyldigheter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi använder dina uppgifter har du rätt att inge klagomål till relevant nationell dataskyddsmyndighet. 

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm 
Telefon: 08-657 61 00
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

10. Barns integritet 

Vi erbjuder lösningar för barn men våra sociala medier sidor på Facebook, YouTube och LinkedIn är inte avsedda eller utformade för att samla in personuppgifter om barn under år 16. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från någon person som vi vet är under 13 år.

11. Länkar till tredje 

Audika AB:s sociala mediesidor på Facebook, YouTube och/eller LinkedIn kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och organisationer. Denna integritetspolicy gäller inte sådana tredjepartswebbplatser, och vi föreslår att du kontaktar dessa tredjepartswebbplatser direkt för information om deras policyer för datainsamling och-distribution.

12. Ändringar i Sociala medier integritetspolicyn 
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats www.audika.se och olika sociala mediesidor på Facebook, YouTube  och/eller LinkedIn.

Denna policy uppdaterades: 2020-01-13